A cargo de Marcelo Edwards. Caso, a cargo de Lucía Pose